ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ;

 
Ο C. Rogers ο οποίος από πολλούς θεωρήθηκε ο πατέρας της συμβουλευτικής ορίζει την συμβουλευτική ως: Μια σαφώς οργανωμένη σχέση η οποία θα επιτρέψει στους εμπλεκόμενους να αποκτήσουν αυτογνωσία σε βαθμό που να καταφέρουν να κάνουν θετικά βήματα προς το νέο προσανατολισμό που τους υποδεικνύετε.Οι γονείς μαζί με τον ειδικό βήμα-βήμα μυούνται στο πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολουθείται με στόχο την εξοικείωση τους με αυτό προκειμένου, να μπορέσουν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το παιδί τους στη διαδικασία αυτή αλλά και μετά το πέρας αυτής. Εξάλλου στόχος ενός θεραπευτικού προγράμματος αφού φτάσει στο τέλος του είναι να αυτονομηθεί ο θεραπευόμενος και όχι να εξαρτάται από το θεραπευτή του.
 
Επιτυχή βήματα προς την κατεύθυνση αυτή:
 
• Οριστικοποίηση της διάγνωσης της διαταραχής
• Αναλυτική καταγραφή και ενημέρωση των αποτελεσμάτων της  διαδικασίας αξιολόγησης
• Ορισμός βραχυπροθέσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του προγράμματος αποκατάστασης
• Oρισμός πλαισίου εκτέλεσης του προγράμματος αποκατάστασης
• Συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη κατά την διαδικασία της αποκατάστασης
• Επαναξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα
• Επαναπροσαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης ( αν χρειαστεί)
• Πρακτική εφαρμογή αποδεδειγμένων (evidence based practice) μέσων εποπτείας για την μέτρηση της αποτελεσματικότης του προγράμματος αποκατάστασης
• Περάτωση των στόχων, ολοκλήρωση του προγράμματος
• Ενημέρωση κλεισίματος και συστάσεις για το μέλλον.

*Η επιτυχία εξαρτάται από την καλή συνεργασία