Με τον όρο Δυσγραφία εννοείται η ειδική μαθησιακή δυσκολίας της γραφής όπου παρατηρούνται λάθη σε όλα τα επίπεδα.
Επίπεδο γράφημα-φώνημα
Όπου παρατηρούνται: λάθη στο σχεδιασμό, αντικαταστάσεις αντιμεταθέσεις και παραλείψεις γραμμάτων.
Σε επίπεδο λέξης
Όπου παρατηρούνται: αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις, προσθέσεις παραλείψεις και παρατονισμοί των λέξεων.
Σε επίπεδο πρότασης
Παρατηρούνται όλα τα παραπάνω λάθη και επιπλέον, μη σεβασμός των ορίων του τετραδίου, δεν υπάρχουν τα ανάλογα κενά ανάμεσα στις λέξεις, δεν υπάρχουν σημεία στίξης όπως κόμματα και τελείες.
Σε επίπεδο κειμένου
Συνδυάζονται όλα τα παραπάνω και επιπλέον δεν τηρείτε η εικόνα του γραπτού, δηλαδή σεβασμός στα όρια( αρχίζω από τη μία άκρη και τελειώνω ως εκεί που υπάρχει η διαχωριστική γραμμή του περιθωρίου)
Άναρχα κενά και διαστήματα εκεί που δεν χρειάζεται.
Συνήθως σε επίπεδο κειμένου διακρίνονται πολύ καλύτερα τα διάφορα τύπου λάθη, σε σχέση με τα παραπάνω στάδια όπου μπορεί να είναι πιο περιορισμένα.
Η δυσγραφία φυσιολογικά μπορεί να παρατηρηθεί στην αρχή της σχολικής εκπαίδευσης ως τα μέσα της δευτέρας δημοτικού, όπου οι δυσκολίες αναμένεται να ελαχιστοποιούνται σταδιακά ως να εξαλειφθούν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους.
Εάν όμως επιμένουν και μετά την περίοδο αυτή,  πρέπει το συντομότερο να γίνει η ανάλογη παρέμβαση, πριν οι δυσκολίες αυτές καταστούν τροχοπέδη στην περαιτέρω εξέλιξη του μικρού μαθητή.