Με τον όρο Δυσαναγνωσία εννοείται η ειδική μαθησιακή δυσκολία της ανάγνωσης, δηλαδή η δυσκολία στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης όταν δεν συντρέχουν  άλλου τύπου  παθολογίες (οργανικές αισθητηριακές κ.α)
Η ανάγνωση πραγματοποιείται μέσα από δύο μηχανισμούς:
Α) Το φωνολογικό ( γραφοφωνημικό)
Εδώ η ανάγνωση πραγματοποιείται με διαδοχική φωνολογική επεξεργασία κατά την οποία γίνεται ταύτιση του εκάστοτε γραφήματος (γράμμα)  με το αντίστοιχο φώνημα (ήχος) Αυτός μηχανισμός δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη να διαβάσει ακόμα και λέξεις χωρίς νόημα (ψευδολέξεις) οι λέξεις που του είναι άγνωστες.
Β) Το σημασιολογικό (ολιστικό) λέξη-λέξη
Σε αυτή την περίπτωση η ανάγνωση γίνεται λέξη, λέξη χωρίς να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις γραφοφωνημικές αντιστοιχίσεις. Η επεξεργασία του αναγνωσμένου γίνεται με την πρόσβαση στο σημασιολογικό περιεχόμενο της λέξης, με την υποστήριξη της μνήμης.
Ο έμπειρος αναγνώστης χρησιμοποιεί και τους δύο τρόπους αναλόγως.
Στην δεδομένη διαταραχή (δυσαναγνωσία) όμως η κατάκτηση των μηχανισμών αυτών είτε καθυστερεί παρά πολύ να ξεκινήσει, είτε δεν εξελίσσεται όπως αναμένεται με την πάροδο του χρόνου στις ανάλογες πρώτες τάξεις της δημοτικής εκπαίδευσης.
Ομαδοποιημένες θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις δυσκολίες στην ανάγνωση ως εξής:
1)Σε γραφοφωνημικό επίπεδο, γίνονται αντικαταστάσεις παραλείψεις, προσθέσεις και επαναλήψεις γραμμάτων και συλλαβών.
2) Σε επίπεδο λέξηςεπαναλήψεις, κοψίματα, εκπτώσεις, παρατονισμοί, καθρεφτισμοί, αλλαγές των καταλήξεων κ.α
3) Σε επίπεδο πρότασης: παραλήψεις, αντιμεταθέσεις προσθέσεις, λέξεων μέσα στην πρόταση. Μη σεβασμό των σημείων στίξης, άναρχες παύσεις, ανορθόδοξα χωρίσματα με αποτέλεσμα την μη κατανόηση του αναγνωσμένου.
4)Σε επίπεδο κειμένου: επαναλαμβάνονται τα λάθη των παραπάνω επιπέδων και επιπλέον ο αναγνώστης χάνει την σειρά του μέσα στο κείμενο όταν διαβάζει. Δεν κατανοεί το νόημα, δεν έχει σωστή ροή και παύσεις και δεν σέβεται τα σημεία στίξης.
*Πάντα δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος στο νέο μαθητή προκειμένου να προσαρμοστεί  και να αφομοιώσει τις καινούριες γνώσεις.
Αν όμως έως τα μέσα της δευτέρας δημοτικού παρατηρούνται ακόμα δυσκολίες όπως οι προαναφερόμενες τότε πρέπει να απευθυνθούμε στον ειδικό για περαιτέρω διερεύνηση