Η Λογοπεδική αξιολόγηση είναι μία σύνθετη διαδικασία που βασίζεται στην λήψη ιστορικών στοιχείων, στην παρατήρηση και την συνέντευξη καθώς και στην   εξέταση όλων των  παραμέτρων και των  επίπεδων  της ομιλίας και του λόγου( προφορικού και γραπτού) που ενδέχεται να αποκλίνουν από τα φυσιολογικά επίπεδα ή να παρουσιάζουν διαταραχές. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τυπικά  και άτυπα μέσα.  

Χρησιμοποιούνται τυπικά και άτυπα μέσα αξιολόγησης.

Τα τυπικά  ΤΕΣΤ αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται:

Αθηνά Τεστ ( ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών),

ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ ( σχολικών δεξιοτήτων για  το Δημοτικό και το  Γυμνάσιο)

TROG Test ( μορφο-συντατικών δομών),

ΔΕΛ (δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου)

ΤΕΣΤ (ΠΣΛ) φωνητικής και φωνολογικής εξέλιξης,

STDAS-2 ( adapted version ) Ανίχνευσης πιθανής Απραξίας Λόγου,

DVIQ ( Τεστ Γλωσσικής νοημοσύνης) απο 2,5 εως 6 ετών,

DVIQ (Tεστ Γλωσσικής νοημοσύνης) απο 6 εως 9 ετών

Raven΄s Test ( μη λεκτικής νοημοσύνης) από 4 έως 11 ετών

*Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίδονται  υπογεγραμμένα σε έντυπη μορφή