Η Λογοπεδική αξιολόγηση είναι μία σύνθετη διαδικασία που βασίζεται στην λήψη ιστορικών στοιχείων, στην παρατήρηση και την συνέντευξη καθώς και στην   εξέταση όλων των  παραμέτρων και των  επίπεδων  της ομιλίας του λόγου( προφορικού και γραπτού) καθώς και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων,  που ενδέχεται να αποκλίνουν από τα φυσιολογικά επίπεδα ή να παρουσιάζουν διαταραχές. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τυπικά  και άτυπα μέσα αξιολόγησης.  

Τυπικά μέσα αξιολόγησης εννοούνται τα τεστ που έχουν εκδοθεί και διαθέτουν κάποια στάθμιση, είτε δεν έχουν εκδοθεί αλλά είναι  ερευνητικά και διαθέσιμα από τον συγγραφέα.

¨Άτυπα μέσα αξιολόγησης είναι οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης, γίνεται εμπειρικά από τον ειδικό χωρίς απαραίτητα να είναι κομμάτι κάποιου τεστ,όπως για παράδειγμα ή γραφή καθ΄ υπαγόρευση

Περισσότερα για τα τυπικά τεστ αξιολόγησης περιγράφονται  στη σελίδα ”TEST Αξιολόγησης”

 

*Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίδονται  υπογεγραμμένα σε έντυπη μορφή